Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meestgezocht: ADHDAutismeBijwerkingenSertralineVluchtelingenkinderen

Projecten

Hieronder ziet u een overzicht van de projecten waarbij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie betrokken is, en in het verleden is geweest.

Werk samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij subsidieaanvragen en projecten

Een overtuigende subsidieaanvraag voor uw praktijkgericht onderzoek doen, uw maatschappelijke project tot een goed einde brengen, de kennis en resultaten van uw project verspreiden? Profiteer van de ervaring en expertise van het Kenniscentrum op het gebied van subsidieaanvragen. 

>> Download de flyer

Het Kenniscentrum denkt en schrijft graag met u mee! 

Beeldverhalen

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex voor jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. Dit project ontwikkelt begrijpelijk informatiemateriaal voor deze groep. Het resultaat? Beeldverhalen over vier veel voorkomende psychische problemen: ADHD, autisme, stemmingsstoornissen en gedragsstoornissen.

Meer lezen…

Meisje bij gordijn dat het zonlicht filtert

Update en uitbreiding Begrijp je medicijn

Begrijp je medicijn geeft ouders en jongeren begrijpelijke en betrouwbare uitleg over medicijnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, als aanvulling op de bijsluiter. Op dit moment bevat Begrijp je medicijn kennis over 11 veelgebruikte middelen. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie voorziet die kennis de komende tijd van een update, en breidt Begrijp je medicijn uit met uitleg over nog eens 11 middelen.

Meer lezen…

Jongen Bekijkt Pil

Specialistische ondersteuning van huisartsen

Het is niet altijd gemakkelijk om psychiatrische problemen bij kinderen vroegtijdig te onderkennen en daarna adequaat te behandelen of zo nodig gericht te verwijzen. Karakter biedt huisartsen daarbij hulp in de vorm van specialistische ondersteuners (SOH-JGGZ). Het Kenniscentrum denkt mee over onderzoek naar deze ondersteuning.

Meer lezen…

Meisje met knuffel bij de dokter

Academische Werkplaats Kajak

De Academische Werkplaats Kajak draagt bij aan betere hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een psychische stoornis. Kajak laat stimuleert wetenschappelijk onderzoek en doet voorstellen voor scholing en beleid.

Meer lezen…

Academische Werkplaats Kajak - logo

Transitiecoach LVB

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen zijn vaak nog helemaal niet klaar om op eigen benen te staan als zij 18 jaar worden. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelt de functie van ‘transitiecoach LVB’. Een dergelijke coach krijgt de taak om deze jongeren te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.

Meer lezen…

E-learning Transitiecoach LVB

Afgeronde projecten

Vernieuwing jongerenwebsite Brainwiki.nl

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft de website Brainwiki.nl samen met jongeren vernieuwd. De site bevat nog steeds de beste actuele kennis over psychische klachten bij jongeren. Het nieuwe Brainwiki heeft daarnaast een rustige, frisse uitstraling gekregen en is overzichtelijker: kennis over psychische klachten en behandelingen en ervaringen van lotgenoten zijn beter vindbaar. Jongeren zelf zijn nauw betrokken bij de inhoud van de teksten en het ontwerp.

Meer lezen…

Meisje rent langs graffitimuur

Langdurige psychische problematiek voorkomen

Hoe kan gezamenlijke kennis uit de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie voorkomen dat psychische aandoeningen langdurig blijven bestaan? Kenniscentrum Phrenos en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verkennen deze vraag in een gezamenlijk artikel. Welke kennis is er binnen de twee werkvelden, wat ontbreekt er aan kennis en wat kunnen we van elkaar leren?

Meer lezen…

vader en zoon ontdekken

Kennis voor de Transformatie

De evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet gerealiseerd is. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft een programma opgesteld om bij te dragen aan een succesvolle transformatie van de jeugdhulp, door het bundelen en verspreiden van kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie in de brede jeugdsector, onder gemeenten en gezinnen.

Meer lezen…

Kennis voor de transformatie specialistische jeugdhulp

Destigmatisering van kinderen en jongeren

Over stigmatisering van psychisch kwetsbare kinderen is weinig bekend. Cijfers of gedegen kennis over de effecten ervan ontbreken. Stigma bij deze groep is een belangrijk knelpunt in de zorg, en voor een succesvolle aanpak is kennis over de stand van zaken nodig. Dit project draagt bij met een kennisdossier en kennisagenda over dit thema. Ook komt er in samenwerking met jongeren voorlichtingsmateriaal voor professionals.

Meer lezen…

Consultatie- & Adviesteam jeugd-ggz onder de loep

De regio Gooi en Vechtstreek is in 2014 gestart met een Consultatie- en Adviesteam jeugd-ggz, ter ondersteuning van huisartsenpraktijken in de regio. Een innovatief team, dat door haar multidisciplinaire karakter een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten en regio’s. In de praktijk zien gemeenten in deze regio de meerwaarde van de aanpak, maar heeft het ook echt de beoogde effecten? Komen kinderen sneller op de juiste plek? Wat vinden verwijzers en ouders van de werkwijze?

Meer lezen…

Ondersteuning aan asielzoekersgezinnen (FAME)

Door de onzekerheden, verhuizingen en trauma’s waar veel asielzoekers mee te maken hebben, staat hun gezinsleven onder druk. Dit kan een goede ontwikkeling van asielzoekerskinderen belemmeren of zelfs nadelig beïnvloeden. FAME (Family Empowerment) is een preventief programma voor ouders en kinderen in de centrale opvang van asielzoekers. Het doel is om ouders te ondersteunen en hun veerkracht te versterken, zodat zij ook in moeilijke tijden optimaal voor hun kinderen kunnen zorgen. In 2017 wordt FAME als pilot uitgevoerd in verschillende opvangcentra. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is betrokken bij onderzoek naar FAME.

Meer lezen …

Meisje bij gordijn dat het zonlicht filtert

Sociale vaardigheidstraining van kinderen met autisme

Kinderen en jongeren met een vorm van autisme kunnen zich vaak moeilijk in anderen verplaatsen en met hen omgaan. Behandelaars zetten in op het trainen van sociale vaardigheden (SoVa). Recent onderzoek toont echter aan dat deze SoVa-trainingen weinig effect hebben, met name in de leeftijd van 8-12 jaar (Dekker et al, 2015). In het project ‘Sociale vaardigheidstraining van kinderen met een autisme spectrum stoornis’ (SOVATASS) werken onderzoekers, onderwijs, behandelaars in Noord-Nederland en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen om de behandeling te verbeteren en de tijdens het project opgedane kennis te verspreiden.

Meer lezen…

Sociale vaardigheidstraining van kinderen met autisme

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018

Als vervolg op ‘Van wijk tot wetenschap’ organiseerde het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op 30 oktober 2018 verdiepten professionals en ervaringsdeskundigen zich in de problematiek van het ‘moeilijk bereikbare kind met een zorgbehoefte’. Vanuit de evaluatie van de Jeugdwet en uit de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda blijkt dit een thema met grote maatschappelijke waarde dat aandacht verdient.

Meer lezen…

Logo Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018

RDI-project

De jeugd-ggz verzamelt een schat aan praktijkdata van patiënten. Hoe krijgen we deze op een veilige manier beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek? Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het LUMC hebben hiertoe een Research Data Infrastructure (RDI) gebouwd, die inmiddels gegevens van ruim 117.000 kinderen bevat.

Meer lezen…

Meisje schrijft in een schrift naast een laptop

Generieke modules

Wat werkt goed voor kinderen met psychische problemen? En hoe kan de hulp aan deze kinderen het beste worden georganiseerd? Hierover is al veel kennis beschikbaar, maar deze kennis is versnipperd. Om dit te bundelen en bruikbaar te maken voor de jeugdhulpverlening werkt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met het hele veld rondom jeugdhulp: ouder- en patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, gemeenten, beroepsverenigingen, kennisinstituten en hulpverleners.

Meer lezen…

JIM-aanpak

Samenwerken met informele mentoren uit het netwerk van jongeren: dat is de kern van de JIM-aanpak. Het Kenniscentrum en haar leden dragen graag bij aan het samenwerken met netwerken rondom kinderen en jeugd. Levi van Dam (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Spirit Jeugdhulp) ontwikkelde de JIM-aanpak als alternatief voor uithuisplaatsing.

Meer lezen…

Jongens liggen te lezen in een park

Naar een betere zorg voor slachtoffers van loverboys

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van loverboys of mensenhandel. Het Landelijk Kenniscentrum LVB is gestart met het project Loverboyslachtoffers LVB/GGZ. Het doel: een betere preventie, signalering, registratie, opvang en behandeling van deze slachtoffers. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie werkt aan dit project mee om samen zoveel mogelijk expertise te kunnen inzetten.

Meer lezen…

Meisjes op de bank met mobiele telefoon

Zorgprogramma's voor de kinder- en jeugdpsychiatrie

Zeven Kenniscentrumleden hebben zorgprogramma’s voor de kinder- en jeugdpsychiatrie ontwikkeld. Deze zorgprogramma’s zijn exclusief toegankelijk voor leden van het Kenniscentrum.

Meer lezen…

Project zorgprogramma-website

Onderbouwde kennis voor scholen

Een kind met een psychisch probleem in de klas, en dan? Het Kenniscentrum publiceert onderbouwde, direct in de klas toepasbare kennis voor basisscholen: onder meer leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers.

Meer lezen…

Aan het werk op school

Brainwiki opfrissen en uitbreiden

Brainwiki is een goedbezochte bron van kennis over psychische problemen en kinder- en jeugdpsychiatrie. Nu eens niet vanuit het perspectief van de professional: al jaren verschaft Brainwiki informatie gericht op jongeren, in hun eigen taal. In 2016 heeft Brainwiki een update gekregen.

Meer lezen…

E-healthjeugdnetwerk

Je wilt aan de slag met e-health, maar hoe zorg je voor effectiviteit en kwaliteit? Het E-healthjeugdnetwerk brengt de grote hoeveelheid creatieve en ondernemende initiatieven in de jeugd-ggz terug tot een realistisch aanbod. Topprogramma’s die wetenschappelijk onderbouwd zijn en een grote kans van slagen hebben met de hoogst haalbare kosteneffectiviteit. Het platform staat open voor alle professionals in de brede jeugdzorg.

Meer lezen…

Het E-healthjeugdnetwerk biedt overzicht van e-health voor de jeugd-ggz

Onderzoek naar de zelftest van Mindmasters

Psychosociale problemen en middelengebruik komen relatief vaak voor bij jongeren. Toch zoeken maar weinig jongeren hulp voor deze problemen. E-health is bij uitstek een manier om hen te bereiken. Met de zelftest op Mindmasters.nl kunnen jongeren nagaan of zij een psychosociaal probleem hebben. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie hecht grote waarde aan wetenschappelijke onderbouwing van e-health toepassingen en doet daarom onderzoek naar de zelftest.

Meer lezen…

Games 4Therapy

Games [4Therapy] (G4T) bestudeert op welke manieren digitaal spel en spelelementen een therapie kunnen verrijken. Ambitie is een efficiëntieslag: therapietrouw verhogen en meer inzicht voor cliënten, behandelaars en betrokkenen.

Meer lezen…

OPEN: structureel ervaringskennis inzetten

Alle ervaringskennis van patiënten en ouders structureel in kaart brengen, analyseren en teruggeven. Dat is de kern van OPEN: Online Patiënten Expertise Netwerk.

Meer lezen…

Medicatie uitgelegd: Begrijp je medicijn

Dokters en farmaceuten: hun kennis over medicatie is van levensbelang voor de patiënt. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt al die kennis toegankelijk voor kinderen en tieners, en hun ouders.

Meer lezen…

Project Begrijp je medicijn

Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten