Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meestgezocht: ADHDAutismeBijwerkingenSertralineVluchtelingenkinderen

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019

Flyer Jaarcongres 2019

De kinder- en jeugdpsychiatrie heeft een schat aan betrouwbare kennis voorhanden. Voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, is in veel gevallen bekend welke hulp in hun geval effectief is. Maar vier jaar na de transitie blijft er in elke sector van de jeugdhulp veel onzekerheid over hoe het in de toekomst verder moet. Biedt onze kennis wel antwoorden op de maatschappelijke vragen die nu leven? Welke kansen bieden nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatieve werkwijzen? Op 1 oktober verdiepen we ons in de toekomst van de kinder- en jeugdpsychiatrie, met het beste uit twee werelden.

De ‘klassieke’ kinder- en jeugdpsychiatrie heeft degelijke kennis opgebouwd; we weten steeds meer over de behandeling van psychische problemen bij kinderen. Echter deze kennis biedt lang niet altijd antwoorden op de maatschappelijke vragen die nu leven: Hoe lossen we financiële tekorten en wachtlijsten op? Hoe zorgen we voor efficiënte jeugdhulp? Hoe gaan we om met kinderen die uitvallen en suïcide plegen?

De vraag is of de wijze waarop we behandelen nog wel in deze tijd past. We zijn anders gaan denken over labelen, separeren, de rol van het gezin in de behandeling en wat we verstaan onder integrale jeugdhulp. Op diverse plekken zijn er stevige discussies. Gemeenten willen zorg goedkoper en effectiever en zorgprofessionals willen de beste effectieve zorg voor iedereen.

Flyer Jaarcongres 2019

Schrijf u nu in!

Meld u nu aan voor het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019: Een schat aan kennis in nieuwe tijden.

Directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Ilse Tamrouti: “Iedereen is het erover eens dat zoals het nu loopt, niet de manier is. Niet alleen de documentaire Alicia heeft veel stof doen opwaaien maar ook het groeiende aantal suïcides baart zorgen en de jeugdhulp bereikt de kwetsbare gezinnen onvoldoende. Hoe het wel moet weet niemand precies. Ook is er geen eenduidige visie over de specifieke rol van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Diverse initiatieven zijn gestart om met elkaar te zoeken naar antwoorden.

Tijdens het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie wil het Kenniscentrum bijdragen aan de inhoudelijke discussie en vooral zorgen dat mensen gevoed worden om de discussie ook daadwerkelijk goed te kunnen voeren. Wat zijn de laatste inzichten in de kinder- en jeugdpsychiatrie? Van welke innovaties en goede voorbeelden kunnen we leren?

Ilse Tamrouti: “Het gaat over de toekomst van de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar we met zijn allen voor staan. Op dit moment gebeurt er veel en wordt er op alle plekken geëxperimenteerd. Om profijt te hebben van al deze ontwikkelingen moeten we kennis bij elkaar brengen. We gaan leren van elkaar en ervaringen delen met als doel om beter te worden en de hulp aan kwetsbare kinderen te verbeteren.”

Terug naar boven

“Hoe het wel moet weet niemand precies.”

Ilse Tamrouti, directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Enkele feiten
Zwerfjongeren: Er zijn in Nederland zo’n 12.400 zwerfjongeren. Vrijwel allemaal hebben zij te maken met complexe, meervoudige problematiek. Ruim 40% van de zwerfjongeren heeft ernstige of langdurige psychische problemen: het meest voorkomend zijn ADHD, bipolaire stoornis, borderline en schizofrenie. Daarnaast hebben zij ook vaak depressieve klachten en agressieproblemen (Factsheet zwerfjongeren Movisie/SZN, 2014).

Migrantenkinderen: Kinderen met een niet-westerse achtergrond blijken slecht aansluiting te kunnen vinden bij de kinder- en jeugdpsychiatrie: ongeveer de helft van het aantal kinderen dat verwacht zou worden op basis van prevalentiecijfers krijgt hulp. Blijkbaar zorgen cultuurverschillen ervoor dat zij niet in behandeling komen. En als dat wel het geval is, zijn er vaak aanpassingen nodig in diagnostiek en behandeling, om de cultuurkloof tussen patiënt en hulpverlener te overbruggen (Boon et al, 2017).

Jongeren met een LVB: Naar schatting zijn er in Nederland zo’n 440.000 kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Bij ruim 250.000 van hen is sprake van bijkomende problematiek, vaak gedragsstoornissen (45%) of depressie (22%). In verhouding tot dit grote getal komt slechts een klein aantal in beeld bij de zorg en het onderwijs. (www.kenniscentrum-kjp.nl)

Thuiszitters: In Nederland is het recht op onderwijs geborgd in wet- en regelgeving, onder meer in de leerplichtwet en de wet passend onderwijs. Toch zitten jaarlijks vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Over het algemeen gaat het om kwetsbare jongeren, om complexe problemen en om een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg (www.reikthuiszittersdehand.nl).

Accreditatie
Het Kenniscentrum vraagt accreditatie aan bij:

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
NIP K&J-psycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist NIP (K&J/OG
Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
LV POH-GGZ
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1)
AJN Jeugdartsen Nederland
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK)

Programma

9.00 Inloop met koffie en thee
9.30 Opening door dagvoorzitter Arne Popma
10.05 Keynote sessie: Manon Hillegers
10.50 Pauze
11.20 Kennisronde 1

 1. Autisme en Genderdysforie… so what?
 2. Tackle your Tics: haalbaarheid van een korte, intensieve exposuretherapie in groepsvorm voor kinderen met ticstoornissen.
 3. Een multidimensionaal en transdiagnostisch perspectief op diagnostische classificatie.
 4. WGBO als hefboom in het omgaan met de Jeugdwet? Ruimte en beperkingen voor de kinder- en jeugdpsychiatrie in de praktijk.
 5. Digitale innovatie in de jeugd-ggz.
 6. De Experience Sampling Method: Inzicht en interventies in het dagelijks leven – een ‘how to’ workshop.
 7. Beweging van 0, grote doelen voor grote resultaten.
 8. Sociale Ongelijkheid: Vroeg Interveniëren Loont en Geeft Kinderen een Faire Kans – Lessen van de VoorZorg-interventie
 9. GezinsFACT: Jongere met complexe psychiatrische problematiek lopen vast.
 10. Helping Young People Early: vroege detectie en interventie voor jongeren met kenmerken van borderline persoonlijkheidsstoornis.
12.25 Lunchpauze
13.25 Keynote sessie: Robert Vermeiren & jongeren met ervaringskennis
14.10 Wisselpauze
14.25 Kennisronde 2

 1. Jongerenparticipatie in onderzoek.
 2. Werken met de verhalenbank.
 3. G-moji; is de zorgprofessional straks vervangen door een smartphone?
 4. Eigen ervaring inzetten bij jeugd: Taboe? Of 1 + 1 wordt 3?
 5. Een plek waar jongeren @ease kunnen zijn.
 6. Werken aan een toekomst zonder kindermishandeling.
 7. Youth in Transition: Jongeren met een verslaving boeien en binden aan longitudinaal onderzoek.
 8. De (on)mogelijkheden van big data in de GGZ.
 9. Hoe werkt integrale hulp? Samen aan de slag met nieuwe inzichten.
 10. De toekomst begint vandaag! Wetenschappelijk onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
15.30 Pauze
16.00 Keynote sessie: Bram Orobio de Castro
16.45 Afsluiting door dagvoorzitter Arne Popma
17.00 Netwerkborrel

Kennisronde 1

 1. Autisme en Genderdysforie… so what?
  Onderzoek toont aan dat comorbide diagnoses van autismespectrumstoornis (ASS) en genderdysforie significant meer voorkomen dan verwacht zou worden op basis van gegevens uit de algemene bevolking. De oorzaak daarvan is nog niet bekend, maar mogelijk spelen andere denkpatronen of een andere ontwikkeling van zelfbeeld hierbij een rol. Diagnostisch kan het moeilijk zijn om te bepalen of bijvoorbeeld de fascinatie van een jongen met autisme voor glitter en make-up deel uitmaakt van ASS dan wel een aanwijzing is date r sprake is van genderdysforie. Beoordelen of deze groep baat heeft bij een medische geslacht veranderende behandeling is dat soms lastig. Hoe kom je tot een klinisch beleid en wat zijn de mogelijkheden om jongeren met ASS en genderdysforie te begeleiden?
  Deze sessie wordt gegeven door Annelou de Vries & Anna van der Miesen
 2. Tackle your Tics: haalbaarheid van een korte, intensieve exposuretherapie in groepsvorm voor kinderen met ticstoornissen.
  ‘Tackle your Tics’ is een korte, intensieve exposuretherapie in groepsvorm voor kinderen en jongeren met tic stoornissen. Dit programma is ontwikkeld om de evidence-based behandeling met exposure en responspreventie verder te optimaliseren en beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van patiënten en families. Verschillende motiverende en ondersteunende elementen zijn toegevoegd om de behandelresultaten te verbeteren en de kwaliteit van leven te bevorderen. U maakt kennis met deze therapievorm en de resultaten van de pilotstudie.
  Deze sessie wordt gegeven door Annet Heijerman
 3. Een multidimensionaal en transdiagnostisch perspectief op diagnostische classificatie.
  In de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt toenemend kennis vanuit verschillende perspectieven meegenomen, zoals transdiagnostische factoren en de interacties met de omgeving. De integratie van deze verschillende perspectieven en dimensies in diagnostiek en behandelplanning, wordt hierdoor steeds complexer. U komt meer te weten over een nieuwe classificatiesysteem, de Diagnostic Calssification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood. Een bruikbaar, ordenend en integratief model. Specifiek wordt ingegaan op het verband tussen symptomen en temperament en op de relevantie van de relationele omgeving, waaronder gehechtheid. Er wordt ook geoefend met casusmateriaal, waarbij er ruimte is voor discussie.
  Deze sessie wordt gegeven door Janne Visser & Frederike Scheper
 4. WGBO als hefboom in het omgaan met de Jeugdwet? Ruimte en beperkingen voor de kinder- en jeugdpsychiatrie in de praktijk.
  De Jeugdwet stelt dat daar waar sprake is van kinderpsychiatrie, de WGBO van toepassing is. Maar wat gebeurt er als dit nog niet duidelijk is en wat betekent dit voor u als big geregistreerde hulpverlener? In de praktijk blijkt nogal eens dat Jeugdhulpverlening graag wil dat vanuit de kinderpsychiatrie wordt mee behandeld. Dit is niet altijd verstandig. Van belang is het bewustzijn als rol en het niet ingaan op de verleiding om meer hulp te bieden dan vanuit je rol passend is. U leert meer over deze problematiek en er wordt een model gepresenteerd wat handvatten biedt.
  Deze sessie wordt gegeven door Hans van Andel
 5. Digitale innovatie in de jeugd-ggz.
  Digitale innovaties voor de hulpverlening aan kinderen en jongeren. U wordt geïnformeerd en geïnspireerd om de digitale innovaties in de jeugd ggz te ontdekken. Welke worden gebruikt? Welke zetten een stap in de toekomst? Het ontdekken en delen van ideeën en visie met betrekking tot digitale innovaties in de jeugd ggz staat centraal. U krijgt onder andere de Luca app te zien, Digipoli jeugd en er zit ook een VR onderdeel in.
  Deze sessie wordt gegeven door Maarten van ‘t Hof & Susanne Vonderhorst
 6. De Experience Sampling Method: Inzicht en interventies in het dagelijks leven – een ‘how to’ workshop.
  Door Experience Sampling Method (ESM)-tools te gebruiken kan de cliënt meerdere keren per dag gevoelens, gedachten en (sociale) activiteiten bijhouden, als een soort van dagboektechniek. Tijdens de sessie kunnen de cliënt en de hulpverlener gezamenlijk een kijkje nemen in het dagelijks leven van de cliënt. Zo komen kwetsbaarheden en weerbaarheden inzichtelijk in beeld. Daarnaast is het ook mogelijk om interventies aan te bieden middels mHealth tools. Een voorbeeld hiervan is de begeleide zelfhulp interventie SELFIE, welke is bedoeld om het zelfbeeld te verbeteren van getraumatiseerde jongeren. U leert hoe mHealth makkelijk ingezet kan worden tijdens en buiten consulten.
  Deze sessie wordt gegeven door Naomi Daniëls & Maud Daemen
 7. Beweging van 0, grote doelen voor grote resultaten.
  De beweging van 0 presenteert een werkmodel voor de vakinhoudelijke professional om invloed te hebben aan de beleidstafels van de brede jeugdzorg. Hoe brengt u vakkennis effectief onder de aandacht van de beleidsmakers met een andere visie of ander belang? Dit werkmodel biedt de aanknopingspunten die uw vak inhoud als professional concreet en inzichtelijk voor het voetlicht brengt. Een ambitie en een noodzaak die iedereen jeugdprofessional voelt. Kom oefenen en leren van elkaar.
  Deze sessie wordt gegeven door Peter Dijkshoorn & Yael Meijer
 8. Sociale Ongelijkheid: Vroeg Interveniëren Loont en Geeft Kinderen een Faire Kans – Lessen van de VoorZorg-interventie.
  Sociale ongelijkheid is al een feit voor 5-jarige kinderen die opgroeien in multi stress-gezinnen. De schade wordt aangericht in zwangerschap en eerste levensjaren waardoor een proces van sociale ongelijkheid in gang wordt gezet en de achterstand alsmaar groter wordt. Het mitigeren van risicofactoren voordat deze schadelijk hebben ingewerkt is veel effectiever dan het naderhand herstellen van schade en achterstand. U krijgt meer informatie over de verschillende mechanismen en deze worden geïdentificeerd. Inzichtelijk wordt gemaakt met videomateriaal van kinderen en moeders hoe deze mechanismen werken en hoe de VoorZorg-interventie aangrijpt.
  Deze sessie wordt gegeven door Alfons Crijnen
 9. GezinsFACT: Jongere met complexe psychiatrische problematiek lopen vast.
  GezinsFACT is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar én hun gezinnen met complexe problemen op meerdere levensgebieden. Er is bij deze kinderen sprake van een combinatie van complexe (ortho)psychiatrische problematiek met regelmatig ook verslavingsproblematiek, agressie of criminaliteit. Ouders ervaren onmacht in de opvoeding. Maar ook de relaties binnen het gezin zijn problematisch. Vaak zijn er grote problemen op school of is school voor de jongere zelfs niet meer mogelijk. Gezinnen weten vaak hun weg naar de gewone hulpverlening niet te vinden of ze weten dit niet vol te houden. Ze komen daarom veelvuldig in crisissituaties terecht. FACT is ook een alternatief voor uithuisplaatsing of verkorting van opname. U oefent in tweetallen met motiverende gespreksvoering teneinde weerstand tegen verandering/in stand houden oude evenwichten van gezinnen te verminderen.
  Deze sessie wordt gegeven door René Breuk & Hedy van Loon
 10. Helping Young People Early: vroege detectie en interventie voor jongeren met kenmerken van borderline persoonlijkheidsstoornis.
   Borderline persoonlijkheidsproblematiek (BPS) bij jongeren is een controversieel onderwerp.Hoewel de diagnose betrouwbaar te stellen is onder 18 jaar, wordt dit beperkt gedaan. De adolescentie is juist een periode waarin interventie goed resultaat heeft. HYPE is een vroeg interventie programma voor jongeren met BPS. Naast behandelen houdt HYPE zichbezig met consultatie en wetenschappelijk onderzoek. Eén van de onderzoeken richt zich op het een app-interventie bij zelfbeschadiging: de PRIMARY-study. U leer meer over het ingaan op het clinical-staging-model van BPS, hoe BPS te herkennen bij jongeren en HYPE. Daarnaast is er aandacht voor de PRIMARY-study en inzichten rond zelfbeschadiging bij jongeren.
  Deze sessie wordt gegeven door Anouk Aleva & Renske Haalboom

Kennisronde 2

 1. Jongerenparticipatie in onderzoek.
  Het betrekken van jongeren in onderzoek zorgt ervoor dat onderzoek beter aansluit op de dagelijkse praktijk. Ook worden resultaten eerder en met meer succes toegepast. Maar hoe organiseer je deze structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk? En: wanneer is het goed genoeg? ZonMw vindt participatie van jongeren in onderzoek belangrijk en faciliteert zowel onderzoekers als jongeren.
  Deze sessie wordt gegeven door Christine Dedding & Kirstin Graeves
 2. Werken met de verhalenbank.
  In de afgelopen 50 jaar is de psychiatrische zorg steeds meer geprotocolleerd. De persoonlijke ervaringen en het subjectieve verhaal van de patiënt zijn meer naar de achtergrond verdwenen. Maar verhalen zijn een onmisbare bron van informatie die kan worden gebruikt om de psychiatrische zorg te verbeteren. Verschillende thema’s kunnen meer of minder belangrijk zijn bij bepaalde aandoeningen of in een bepaalde fase van de ziekte, leeftijd of individu. We hebben onderzoek gedaan naar de zorgbehoefte van broertjes en zusjes (brusjes) van kinderen met een psychische aandoening. Kinderen kunnen hun eigen gevoelens en ervaringen goed onder woorden brengen. U leert de Verhalenbank kennen, een analyse van de perspectieven van kinderen. Kijk, leer en luister mee.
  Deze sessie wordt gegeven door Floortje Scheepers & Natascha den Bleijker
 3. G-moji; is de zorgprofessional straks vervangbaar door een smartphone?
  Sinds enkele jaren is Garage2020 bezig met de ontwikkeling van Gmoji, een innovatieve app die naast het bijhouden van je stemming via emoji’s, inzicht kan geven in hoe jongeren zich gedragen. Welke apps gebruiken ze? Hoeveel uur zitten ze op hun telefoon? Maar ook door het slim gebruiken van de sensoren in de telefoon “weet” de app wanneer je slaapt en wat je bewegingspatroon is. U leert hoe dit alles kan helpen om de diagnostiek en zorg voor jongeren te verbeteren. Een inkijk in de voor- en nadelen, risico’s en kansen van deze technische ontwikkelingen.
  Deze sessie wordt gegeven door Jeroen Steenmeijer & Kaya Stok
 4. Eigen ervaring inzetten bij jeugd: Taboe? Of 1 + 1 wordt 3?
  Gezinnen met kinderen die psychische kwetsbaarheden hebben, ervaren vooroordelen of stigmatisering. Openheid over psychische aandoeningen in de maatschappij draagt bij aan het tegengaan van heersende vooroordelen en stigmatisering. Vanuit GGz Nederland word gepleit voor de inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg. Ervaringsdeskundigen kunnen stigma’s helpen doorbreken en participatie in de samenleving bevorderen. U kunt verschillende praktijkervaringen uitwisselen en delen met elkaar. Er zullen twee ervaringsdeskundigen en een jongere aanwezig zijn.
  Deze sessie wordt gegeven door Shireen van Rosmalen & Jet Muskens
 5. Een plek waar jongeren @ease kunnen zijn.
  In de @ease centra in Maastricht en Amsterdam staat een team van jonge vrijwilligers klaar om te luisteren naar verhalen van jongeren, anoniem en gratis. De vrijwilligers worden begeleid door GGZ-professionals. Er is een intensieve samenwerking met gemeenten en andere regionale partners in de zorg, het onderwijs en jongerenorganisaties. Wat is @ease? Wat doet @ease? U leert alles over @ease en de eerste resultaten worden gepresenteerd.
  Deze sessie wordt gegeven door Rianne Klaassen & Stefanie Rosema
 6. Werken aan een toekomst zonder kindermishandeling.
  De meeste psychiaters krijgen te maken met patiënten die onveilige sitauties meemaken in hun gezin. Vaak roept dit vragen op als: moet ik melding doen? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Wie heeft welke regie? Hoe kan ik goed verwijzen? Ook kan met zorgen hebben of ketenpartners adequaat de zorgen oppakken en of je als psychiater zelf wel voldoende kan bijdragen aan het aanpakken van onveiligheid. U gaat oefenen met het bespreekbaar maken van zorgen rondom kindermishandeling en met het nadenken over fasering van interventies zoals traumabehandeling. In een discussie zal worden besproken over de mogelijkheden en de valkuilen bij het adequaat omgaan met deze problematiek. Samenwerken in de keten voor veiligheid.
  Deze sessie wordt gegeven door Femke Kamphuis & Frederike Scheper & Alfons Crijnen
 7. Youth in Transition: Jongeren met een verslaving boeien en binden aan longitudinaal onderzoek.
  Youth in Transition (YiT) is de eerste longitudinale studie over jongeren in de verslavingszorg in Nederland. In deze studie wordt het lange termijn beloop van de verslaving onderzocht van de adolescentie tot de jongvolwassenheid bij jongeren in de bevolking en in een landelijk representatief cohort van 420 jongeren in tien jeugdverslavingszorginstellingen. U leert aan de hand van de Youth in Transition studie wat gastvrijheid binnen onderzoek kan betekenen en hoe u deelnemers enthousiast kan maken om aan de studie te binden.
  Deze sessie wordt gegeven door Christina Moska & Elsemieke Kunst
 8. De (on)mogelijkheden van big data in de GGZ
  Machine learning en big data zijn hot. Sommige onderzoekers gaan zelfs zo ver om aan te geven dat we binnen de psychiatrie en vooral de suïcide preventie niet verder komen, wanneer we niet gebruikmaken van machine learning. U krijgt voorbeelden van machine learning studies te zien die gebruikmaken van huisartsen data, ziekenhuis data of bevolkingsonderzoek gegevens. Internationale voorbeelden worden besproken en ook het eigen (Derek de Beurs) onderzoek waarin onderzocht werd wat de meerwaarde was van machine learning om suïcide te voorspellen. Voor de liefhebber zullen er genoeg verwijzingen naar online tutorials, artikelen en boeken zijn om direct aan de slag te gaan met machine learning en eigen data.
  Deze sessie wordt gegeven door Derek de Beurs
 9. Hoe werkt integrale hulp? Samen aan de slag met nieuwe inzichten.
  Integrale hulp, een onderwerp dat bij uitstek geldt voor kinderen/jongeren en ouders die met de kinder- en jeugdpsychiatrie te maken krijgen. Er wordt aandacht besteed aan complexe problematiek op meerdere leefgebieden en hoe in dat geval integrale hulp te leveren. Kinderen/jongeren met deze problemen hebben vaak specialistische hulp nodig. Waar die hulp geboden wordt is vaak afhankelijk van de aanleiding, kan plaatsvinden in kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen/ggz, maar ook in de jeugdhulp en soms, als er crimineel gedrag is in de justitiële zorg. Maar het gaat in deze sessie om de doelgroep (kinderen/jongeren met complexe problematiek).
  Deze sessie wordt gegeven door Laura Nooteboom & Eva Mulder
 10. De toekomst begint vandaag! Wetenschappelijk onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
  Vier grote kinder- en jeugdpsychiatrie instellingen gelieerd aan een universiteit, slaan de handen ineen. Ze gaan een gezamenlijk een project te starten om gegevens te verzamelen bij alle aangemelde kinderen en jongeren om hen een bepaalde tijd te volgen. Andere kinder- en jeugdpsychiatrie instellingen kunnen zich ook aansluiten bij dit initiatief. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van psychopathologie en voorspellers van behandeleffecten. Naast het verzamelen van een groot gezamenlijk databestand, zullen ook meer specifieke data worden verzameld voor kleinere onderzoekthema’s. In deze workshop wordt u uitgenodigd om mee te denken over klinisch relevante vragen voor dit project en dit project als geheel.
  Deze sessie wordt gegeven door Ramon Lindauer & Wouter Staal
Terug naar boven

Met het openbaar vervoer

Via station Bussum-Zuid: Vanaf dit station is het 15 minuten lopen naar Spant!. Volg vanaf het station de rode tegels naar Spant!. U kunt ook bus 109 richting Hilversum nemen. Stap uit bij de halte Dr. A. Kuyperlaan. Spant! ligt op 3 minuten loopafstand.

Via station Naarden-Bussum: Neem bus 109 richting Hilversum. Stap uit bij de halte Dr. A. Kuyperlaan. Spant! ligt op 3 minuten loopafstand.

Met de auto

Vanuit Amsterdam (A1) / Almere (A6):

 • Houd bij knooppunt Muiderberg de A1 richting Amersfoort aan.
 • Neem afslag 7-Bussum/Naarden.
 • Sla linksaf naar de Amersfoortsestraatweg.
 • Neem de eerste afslag rechts om op de Amersfoortsestraatweg te blijven.
 • Neem op de ‘ovatonde’ de derde afslag en rijd door op de Amersfoortsestraatweg.
 • Sla na 1 km rechtsaf naar de Ceintuurbaan.
 • Neem op de tweede rotonde de eerste afslag, de Doctor Abraham Kuyperlaan.
 • Spant! bevindt zich na 50 meter aan uw rechterhand.

Vanuit Amersfoort (A1) / Utrecht (A27):

 • Houd bij knooppunt Eemnes de A1 richting Amsterdam aan.
 • Neem afrit 7-Bussum.
 • Neem een flauwe bocht naar links naar de Amersfoortsestraatweg.
 • Neem op de ‘ovatonde’ de derde afslag en rijd door op de Amersfoortsestraatweg.
 • Sla na 1 km rechtsaf naar de Ceintuurbaan.
 • Neem op de tweede rotonde de eerste afslag, de Doctor Abraham Kuyperlaan.
 • Spant! bevindt zich na 50 meter aan uw rechterhand.

>> Route plannen met Google Maps

Terug naar boven

Schrijf u in voor het Jaarcongres

Embleem Jaarcongres kinder- en jeugdpsychiatrie 2019

Op de hoogte blijven van het Jaarcongres en andere evenementen? Meld u aan voor congresupdates.

Uw stand op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Wilt u uw organisatie een prominente plek geven op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019? Netwerken met belangrijke spelers in de brede en specialistische jeugdhulp? Uw product of dienst tonen? U kunt uw plek aanvragen bij Nikwi Hoogland.

Meer informatie? Neem dan contact op met Nikwi Hoogland via n.hoogland@kenniscentrum-kjp.nl en 030 – 22 70 415.

Schrijf u nu in!

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019: Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Reserveer nu uw plaats!

Sprekers

Prof. dr. Arne Popma (dagvoorzitter)

Arne Popma is hoofd van de afdeling en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het VUmc. Hij is daarnaast als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan de Bascule en hij is hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de rechtenfaculteit van Universiteit Leiden.

Arne is de beste

Arne Popma
Arne Popma (Vumc/De Bascule)

Prof. dr. Arne Popma (dagvoorzitter)

Arne Popma is hoofd van de afdeling en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het VUmc. Hij is daarnaast als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan de Bascule en hij is hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de rechtenfaculteit van Universiteit Leiden.

Arne is de beste

Arne Popma
Arne Popma (Vumc/De Bascule)

Sponsoren Jaarcongres 2019

Schrijf u nu in!

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019: Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Reserveer nu uw plaats!

Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten