• Agenda

Agenda

Gedragsstoornissen bij jongeren, signaleren, bejegenen en aanpakken

Waar ligt de grens tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen?  Welke aanpak is effectief bij jongeren met een gedragsstoornis? En hoe verhoudt ontwikkelingsstoornis ADHD zich tot een gedragsstoornis?  

In de ochtend komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod

  • Welke signalen wijzen op gedragsstoornissen? 
  • Praktische aanpak van ODD, CD en AD(H)D
  • Wat heeft de ouder nodig om zich constructief op te stellen?

In de middag volgt een sessie naar keuze over gedragsstoornissen en agressie, gedragsstoornissen en problematisch middelengebruik of verbinden en motiveren van jongeren die niet willen. 

Datum: 10-05-2017 Locatie: Congrescentrum In de Driehoek
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Aandacht voor ouderschap

Ouderschap is meer dan opvoeden

Het merendeel van de ouders is tevreden over de opvoeding, maar ervaart juist het ouderschap als moeilijk. Toch is het voor ouders én professionals niet vanzelfsprekend om met elkaar in gesprek te gaan over de beleving van het ouderschap. Hier moet verandering in komen.

Een positieve beleving van het ouderschap is een belangrijke beschermende factor. Dit draagt bij aan

  • het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren;
  • het voorkomen van maatschappelijke uitdagingen als kindermishandeling, (vecht)scheidingen, schoolverzuim;
  • het doorbreken van patronen: overdracht van generatie op generatie.

Het is van belang dat ouders kunnen reflecteren op hun rol als ouder en zich comfortabel voelen in het ouderschap. Hier kun je als professional van toegevoegde waarde zijn. Kortom investeren in ouderschap is investeren in de kinderen.

Sprekers

Carolien Gravesteijn is lector Ouderschap en Ouderbegeleiding bij Hogeschool Leiden. Zij gaat in op welke factoren ouderlijk welzijn kunnen bevorderen en wat dit betekent voor opvoeden en ontwikkeling van kinderen. Oudergericht kijken en aandacht voor de partnerrelatie is hierbij van belang.
Annemieke vertelt over haar persoonlijke ervaringen als ouder. Net als ieder ander worstelt ze af en toe met het ouderschap. Na een aantal moeilijke life events weet ze even niet meer hoe verder. Haar huisarts verwijst haar naar het CJG. Daar spreekt ze CJG-professional Geraldine die vraagt hoe het met haar als moeder gaat, die oprechte interesse toont, een luisterend oor biedt, erkenning en richting geeft. Annemieke voelt zich gesteund als ouder en dankzij de gesprekken over het ouderschap is zij weer in staat haar leven en gezinssituatie te hanteren.  
Dagvoorzitter is Igor Ivakic, directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Datum: 10-05-2017
‘Het psychisch kwetsbare kind’ Het potentieel van academische kinder- en jeugdpsychiatrie

Symposium ter gelegenheid van de benoeming van Ramón Lindauer tot hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie AMC.

Sinds de transitie van de jeugdzorg staat specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg onder druk door bezuinigingen en de verschuiving naar eigen kracht, preventie en basiszorg. Deze politieke keuzes hebben direct effect op de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg voor de meest kwetsbare jeugdigen. Dit gebeurt in een tijd waarin de Nederlandse academische kinder- en jeugdpsychiatrie internationaal voorop loopt. Het potentieel daarvan wordt onvoldoende benut. Daarom stellen wij op deze dag de academische kinder- en jeugdpsychiatrie centraal. Er zal aandacht worden besteed aan de volgende vragen: Wat zijn de ontstaansmechanismen van kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen? Welke factoren dragen bij aan kwetsbaarheid daarvoor, in het bijzonder stress en trauma? Hoe herkennen we kwetsbare kinderen en adolescenten? Welke behandelinterventies zijn effectief bij wie, wanneer zetten we ze in en wat bepaalt het succes? De volgende stoornissen komen aan bod: angststoornissen, stemmingsstoornissen, ticstoornissen, ADHD, gedragsstoornissen, autisme spectrum stoornissen en psychotische stoornissen.
Tijdens de presentaties wordt ingegaan op de resultaten van fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ontwikkelingen en de implicaties hiervan voor de klinische praktijk.

Informatie over het symposium via:
Susan Mosk en Suzan Jansen, secretariaat afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie AMC,
e-mail: o.o.secretariaat@debascule.com
tel.: 020-5663383.

Informatie over aanmelding volgt later

Datum: 19-05-2017 Locatie: de Koningszaal in de Bazel, Amsterdam
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
VKJP CONGRES Met andere ogen - over verwondering

Wie kent niet de verrassende ervaring dat bekende uitzichten, woorden, melodieën ons ineens als nieuw, als tot dan toe onbekend, voorkomen? Het gevoel van verwondering dat met deze ervaring gepaard gaat, verwelkomen we meestal met een zekere dankbaarheid. Het overkomt ons. Vaak verbinden we het met onze kindertijd, toen alles nog nieuw was en onze ervaringen nog niet geordend waren in vaste patronen met routineuze verklaringen. Of we ervaren het als uiting van iets groters, dat alle verstand te boven gaat. Verwondering kan ons echter ook pijnlijk treffen als we achter de dagelijkse oppervlakte ineens weer de diepte zien en ervaren wat we aan glans verloren hebben in de loop van ons dagelijks leven.

In de ochtend zal het gaan over hoe kunst ons kan helpen verwonderd te blijven (spreker: Jan Daan van Dam). Over verwondering als bron van de filosofie (spreker: Dirk de Schutter). En Herman van Praag (em. hoogleraar psychiatrie) zal het hebben over verwondering in religieus perspectief.

De workshops in de middag zijn zoals altijd heel gevarieerd, en hebben ieder op een eigen manieriets met het thema van de dag te maken.

Yvonne Keuls sluit de dag af met een lezing over de kracht van verhalen en over de wereld gezien

Datum: 19-05-2017 Locatie: Antropia, Driebergen
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen

Moeizaam eten heeft grote invloed op de ouder-kindrelatie. Het is dan ook niet vreemd dat bij veel ouders gevoelens van wanhoop ontstaan als hun kind niet goed eet. Maar wanneer is eetgedrag normaal en wanneer is specialistische hulp nodig? Wat zijn veel voorkomende oorzaken rondom eetproblematiek bij jonge kinderen en wat zijn zinvolle handelingsperspectieven voor ouders en hulpverleners? 

Deelnemers hebben aan het eind van deze scholingsdag kennis van de meest recente wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van eetproblemen bij jonge kinderen. Signalering gekoppeld aan toepasbare interventies zullen eveneens de revue passeren.

Datum: 07-06-2017 Locatie: Pullman Cocagne - Eindhoven
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
ACT & F-ACT-congres

Tijdens dit congres staat de verbinding tussen informele en formele steunsystemen centraal. Denk hierbij aan de samenwerking tussen het sociaal domein en de gespecialiseerde (geestelijke gezondheids)zorg. Ook patiënten, naasten en familie worden betrokken.

Een uitgebreide beurs laat het ACT & F-ACT-congres zien wat er allemaal te ontdekken en te halen is. Denk bijvoorbeeld aan: samenwerking met wijkteams, integratie van wijkteams en F-ACT-teams (Groningen), nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen binnen de specialistische ggz (Positieve Psychiatrie, De Nieuwe GGZ), Resource Groups Assertive Community Treatment (R-ACT), Jouw Ingebrachte Mentor (JIM), Even Buurten, Buurtcirkels en vele andere vernieuwende concepten die als inspiratiebron kunnen dienen voor ACT- en F-ACT-teams.

Het ACT & F-ACT-congres wordt georganiseerd door Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie, in nauwe samenwerking met F-ACT Nederland, congresbureau Resilience+ en vele andere Rotterdamse partners, zoals ggz-instellingen Yulius, jeugdzorgorganisaties STEK jeugdhulp en TriviumLindenhof.

Datum: 15-06-2017 Locatie: De Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1 – 2, 3081 AE Rotterdam
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
17th International Congress of ESCAP 2017 Geneva

Children and adolescents are living in a world affected by continuous transitions. A phenomenon with a double meaning: it implies a life of change in a constantly evolving environment, as well as a possible a break of balance: a loss of equilibrium. Transition, the leading theme of the ESCAP 2017 Congress, contains many aspects that are relevant to youth mental health.

Meer informatie 17th International Congress of ESCAP 2017 Geneva

Datum: 09-07-2017 t/m 11-07-2017
Vlaams Congres 'Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie'

Het 11de Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –Psychotherapie vindt plaats in Gent. Deze editie heeft als centraal thema "Emoties in de zorg voor kinderen en jongeren."

Blijdschap, frustratie, trots, verdriet, … emoties maken deel uit van ons dagelijks leven. Al van op jonge leeftijd leren kinderen hiermee omgaan. Ze doen dit in interactie met hun ouders en ruimere omgeving, soms onder complexe omstandigheden. Dat dit niet steeds eenvoudig is, blijkt uit het grote aantal kinderen en jongeren met emotionele problemen. Problemen met gehechtheid en regulatie, opstandig gedrag, faalangst, depressie, rouw en bipolaire stoornis zijn slechts een aantal voorbeelden van de problemen die zich doorheen de ontwikkeling kunnen stellen. 

Datum: 20-09-2017 t/m 21-09-2017 Locatie: UGent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Gent
Bereken uw route
Meer informatie >
Vijfde landelijke CELEVT congres

Van de verschillende vormen chronische – langdurige en aanhoudende – traumatisering in de kinderjaren worden volgens de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling emotionele mishandeling en verwaarlozing (11 % en 36 %) veel gerapporteerd. Toch blijft dit thema in verhouding tot fysieke mishandeling en seksueel misbruik (18 % en   4 %), zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk nog onderbelicht. Terwijl grootschalige epidemiologische onderzoeken laten zien dat juist emotionele mishandeling en verwaarlozing ernstige en langdurige psychische, somatische en sociale gevolgen in de volwassenheid kunnen hebben. Met een langdurige negatieve invloed op gevoelens van eigenwaarde, op de kwaliteit van interpersoonlijke relaties en het cognitief en emotioneel functioneren. Dat zien we terug in de dagelijkse behandelpraktijk waar in het contact met de behandelaar ervaringen en gevoelens van vroeger opnieuw opspelen.

Datum: 11-10-2017 Locatie: Congres en meeting center ‘Eenhoorn’, Amersfoort
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Congres Van wijk tot wetenschap 2017: samen ontwikkelen

Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen?

'Samen ontwikkelen' luidt het thema van de tweede editie 'Van wijk tot wetenschap', hét kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp. Na het succes van 2016 zet het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een volgende stap, samen met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Indienen workshop

Op 23 november 2017 kunt u als duo van deskundigen een workshop geven over uw samenwerkingsinitiatief tussen jeugdpsychiatrie, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en/of huisartsenzorg. Werkt u als huisarts samen met een wijkteam, als psycholoog met een intern begeleider, of als psychiater met de gemeente? Vertel op 23 november hoe u samenwerkt om kinderen en jongeren effectiever hulp te kunnen bieden. Stuur het aanmeldformulier met daarin een abstract of samenvattende tekst vóór 1 mei naar m.verhave@kenniscentrum-kjp.nl. De congrescommissie verzorgt de selectie van de bijdragen en laat half mei weten of uw workshop is geselecteerd. Als workshopleider krijgt u 50% korting op het toegangstarief als u de rest van de dag het congres bijwoont.

Let op: U kunt zich alleen als duo van verschillende disciplines binnen de jeugdhulp aanmelden. De kern van uw workshop moet nadrukkelijk over samenwerking of 'samen ontwikkelen' gaan.

Indienen onderzoekspresentatie

Als wetenschapper kunt u een korte presentatie geven van uw onderzoeksresultaten die bijdragen aan effectieve jeugdhulp. Stuur het aanmeldformulier met daarin uw abstract vóór 1 mei naar m.verhave@kenniscentrum-kjp.nl. De congrescommissie verzorgt de selectie van de bijdragen en laat half mei weten of uw abstract is geselecteerd. Als u een presentatie geeft en de rest van de dag het congres wilt bijwonen, krijgt u 50% korting op het toegangstarief.

Datum: 23-11-2017 Locatie: 1931 Congrescentrum Brabanthallen
Bereken uw route
Meer informatie >

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren